Valmennuspedagogiikan keskeisiä elementtejä ovat työelämäperustainen ja yhteisöllinen oppiminen sekä vuorovaikutus. Valmennuspedagogiikka pohjautuu sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jossa oppija nähdään aktiivisena tiedon rakentajana ja kokemusten prosessoijana yhteistoiminnallisissa oppimistilanteissa. Opiskelijan osaaminen rakentuu sekä koulutuksen kautta omaksutun tiedon että käytännön kokemuksien, kuten työelämäprojektien ja harjoitteluiden, kautta karttuvan hiljaisen tiedon varaan.

Valmentajan keskeinen tehtävä

Valmentajan keskeinen tehtävä on oppimista ja ammatillista kasvua edistävien sekä kokemusten yhteisen reflekoinnin mahdollistavien oppimisen tilojen rakentaminen. Ryhmä on yhteisöllisen oppimisprosessin rakentumisen kannalta oleellinen elementti. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että kaikki opintoihin liittyvät tehtävät ovat ryhmätöitä. Ryhmä kuitenkin mahdollistaa hiljaisen ja kokemuksellisen tiedon näkyväksi tekemisen puhumisen, kirjoittamisen, reflektoinnin ja dialogin kautta.

Valmennuspedagogiikassa opiskelu rakentuu tehtäväkokonaisuuksien, projektien tai toimeksiantojen ympärille, joiden toteuttamisesta ja tavoitteen asettelusta opiskelijat ovat itse vastuussa, lehtorin tukiessa ja ohjatessa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esim. työelämässä tai Humakin TKI-hankkeessa tehtävää kehitystehtävää tai projektia, opiskelijaryhmän tuottamaa tapahtumaa tai ongelmaperustaisen ja tutkivan oppimisen prosessin mukaan etenevää työelämän tilanteita, tiedonhankintaa ja ongelmanratkaisua simuloivaa tehtävää, jossa opiskelijat soveltavat tietoa käytäntöön. Valmentajan tehtävä on toimia oppimisen mahdollistajana ja oppimisprosessin rakentajana.

Edellä kuvattu oppimisen prosessi todentaa osaltaan todellista työelämää, jossa keskeistä on yhdessä tekeminen, ryhmä, tiimi, laajempi työyhteisö ja verkostot. Opintojen aikana opiskelija kasvaa asiantuntijuuden portailla oppijasta taitajaksi, soveltajaksi ja lopulta kehittäjäksi. Humakista valmistuneilla ammattilaisilla on vahva oman toimialan ydinosaaminen ja kyky kehittää sekä itseään että yhteiskuntaa vuorovaikutuksessa muiden ammattilaisten kanssa.

Tutustu tarkemmin, miten Humakissa toteutetaan opintojen aikaista ohjausta ja valmennusta.

  • No labels