Valmennuspedagogiikka

Valmennuspedagogiikka perustuu ryhmässä toteutuvaan toimintaan ja oppimisen prosessiin. Tämä oppimisen käytäntö todentaa osaltaan todellista työelämää, jossa keskeistä on yhdessä tekeminen, ryhmä, tiimi ja laajempi työyhteisö. Valmentajamallissa opiskelijoiden oppimistehtävät integroidaan mahdollisuuksien mukaan opintojen alusta alkaen oppilaitoksen ja sen sidosryhmien hanketoimintaan sekä muuhun työelämäyhteistyöhön (joka puolestaan on osa laajempaa TKI-toimintaa).

Keskeinen ajatus Humakin valmennuspedagogiikassa on opiskelun toteuttaminen erikokoisissa, tilanteen, opintojakson ja opintojen vaiheen mukaan tarkoituksenmukaisissa ryhmissä, joissa opiskelijat tekevät laajoja, työelämälähtöisiä kokonaisuuksia hankkien itse tietoa ja rakentaen uutta ymmärrystä opiskeltavasta aiheesta. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esim. työpaikoilla tehtävää kehitystehtävää tai projektia, opiskelijaryhmän tuottamaa tapahtumaa tai ongelmaperustaisen ja tutkivan oppimisen prosessin mukaan etenevää työelämän tilanteita, tiedonhankintaa ja ongelmanratkaisua simuloivaa tehtävää. Opiskelu rakentuu tehtäväkokonaisuuksien, projektien tai toimeksiantojen ympärille, joiden toteuttamisesta ja tavoitteenasettelusta opiskelijat ovat itse vastuussa, lehtorin tukiessa ja ohjatessa tarvittaessa.

  • No labels