HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN TERVEYDELLISET VAATIMUKSET 2020

Terveydelliset vaatimukset koskevat humanistiselle ja kasvatusalalle, sosiaali- ja terveys ja liikunta-alalle ja/tai merenkulkualan merikapteenin koulutukseen hakevia. Näillä koulutusaloilla opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Koska opiskelijoiden on oltava toimintakyvyltään kykeneviä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun, edellytetään hakijoilta tiettyä terveydentilaa.


YHTEISÖPEDAGOGIKOULUTUS

Ammatissa toimiminen edellyttää riittävää psyykkistä kestävyyttä, tasapainoisuutta, keskittymiskykyä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja sosiaalista kompetenssia. Vastuukysymykset painottuvat yhteisöpedagogin työtehtävissä.

Opiskelijavalinnan esteenä voi olla sellainen mielenterveyden häiriö tai muu toimintakykyyn vaikuttava tekijä, joka estää opintoihin osallistumisen tai ammatissa toimimisen, esim.

 • akuutti, elämään vaikuttava päihdeongelma tai vakava huumeongelma
 • sellainen vakava sosiaalinen pelkotila, joka vaikeuttaa huomattavasti ihmisten kanssa toimimista
 • sellainen psykiatrinen sairaus, joka estää opintoihin osallistumisen tai ammatissa toimimisen, esim. toimintakykyä vakavasti laskeva skitsofrenia, kaksisuuntainen mielialahäiriö tai masennus
 • muu sairaus, joka vaarantaa oman tai muiden opintoihin osallistuvien terveyden tai turvallisuuden

Terveydentilan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei voi olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle, jos este voidaan kohtuullisin toimin poistaa. Esteen vakavuus ja hoitotilanne otetaan huomioon arvioitaessa hakijan soveltuvuutta ko. koulutusohjelman opiskelijaksi.

Alan eettiset ohjeet otetaan huomioon terveydentilaa tai toimintakykyä arvioitavissa. Vaikka hakijan terveydentila tai vammaisuus voi sinänsä estää osallistumisen joihinkin opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin, ei tämä välttämättä merkitse sitä, että henkilö olisi sopimaton opiskelemaan humanistisella ja kasvatusalalla (vrt. PeVL).

Jos hakijan hakuvaiheessa tekemän ilmoituksen perusteella ilmenee aihetta, voi ammattikorkeakoulu edellyttää tarkempia terveydentilatietoja opiskelusta suoriutumisen ja kohtuullisten toimien arvioimiseksi.

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot.


TULKKIKOULUTUS (VIITTOMAKIELEN TULKKAUS / PUHEVAMMAISTEN TULKKAUS JA KOMMUNIKAATIO-OHJAUS / ASIOIMISTULKKAUS)

Ammatissa toimiminen edellyttää riittävää fyysistä ja psyykkistä kestävyyttä, tasapainoisuutta, keskittymiskykyä ja jonkin verran hälynsietokykyä. Vastuukysymykset painottuvat tulkkien työtehtävissä.

Opiskelijavalintaan vaikuttavana tekijänä voi olla sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää opintoihin osallistumisen, niistä suoriutumisen tai ammatissa toimimisen mm:

sellainen vakava sosiaalinen pelkotila, joka vaikeuttaa huomattavasti ihmisten kanssa toimimista

 • sellainen psykiatrinen sairaus, joka estää opintoihin osallistumisen tai ammatissa toimimisen, esim. toimintakykyä vakavasti laskeva skitsofrenia, kaksisuuntainen mielialahäiriö tai masennus
 • viittomisen tai tulkkauksen estävä tai sitä vaikeuttava sairaus, vamma tai motorinen este esimerkiksi vakava tuki- ja liikuntaelinsairaus, raajojen motoriset heikkoudet tai virheasennot, näkövamma, puhevamma tai kuulovamma, merkittävä kielellinen erityisvaikeus, merkittävät äännevirheet, osittainen kasvohalvaus tai selkeä ja vakava karsastus, joka vaikeuttaa opiskelua ja ammatissa toimimista
 • Huom. Diakin ja Humakin viittomakielen ja tulkkauksen koulutukseen ei oteta opiskelijoita, joilla on lieväkin kuulovamma. Edellä mainitusta poiketen Humakin pääkaupunkiseudun alueyksikköön voidaan kuitenkin valita viittomakielisiä henkilöitä siinä tapauksessa, että valitun äidinkieli/kommunikaatiokieli on suomalainen viittomakieli
 • akuutti, sen hetkiseen elämään vaikuttava päihdeongelma tai vakava huumeongelma
 • sairaus tai vamma, joka vaarantaa oman tai muiden opintoihin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden

Terveydentilan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei voi olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle, jos este voidaan kohtuullisin toimin poistaa. Esteen vakavuus ja hoitotilanne otetaan huomioon arvioitaessa hakijan soveltuvuutta ko. koulutusohjelman opiskelijaksi.

Alan eettiset ohjeet otetaan huomioon terveydentilaa tai toimintakykyä arvioitavissa. Vaikka hakijan terveydentila tai vammaisuus voi sinänsä estää osallistumisen joihinkin opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin, ei tämä välttämättä merkitse sitä, että henkilö olisi sopimaton opiskelemaan humanistisella ja kasvatusalalla (vrt. PeVL 60/2010 vp).

Jos hakijan hakuvaiheessa tekemän ilmoituksen perusteella ilmenee aihetta, voi ammattikorkeakoulu edellyttää tarkempia terveydentilatietoja opiskelusta suoriutumisen ja kohtuullisten toimien arvioimiseksi.

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot.


Hakulomakkeella kysytään:

 • Onko jokin oppilaitos peruuttanut opiskeluoikeutesi, koska 1) terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvät tekijät ovat olleet esteenä opinnoillesi tai 2) olet toistuvasti ja vakavasti vaarantanut muiden henkilöiden turvallisuuden ja terveyden tai 3) sinut on tuomittu ammattikorkeakoulu- tai yliopistolaissa mainituista vakavista rikoksista?
 • Onko terveydentilassasi tai toimintakyvyssäsi sellaisia tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille humanistisella- ja kasvatusalalla?

SORA-prosessi Humakissa:

 • Hakijapalvelut lähettää kaikille SORA-kysymykseen KYLLÄ-vastanneille hakuajan päätyttyä sähköpostin sekä pyytää hakijaa tekemään terveydentilaselvityksen tarvittaessa. Terveydentilaselvityksen liitteenä hakija toimittaa laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön lausunnon.
 • Selvitykset käsitellään opintovalmentajien kanssa ennen valintakokeita. Esteen vakavuus ja hoitotilanne otetaan huomioon arvioitaessa hakijan soveltuvuutta ko. koulutusohjelman opiskelijaksi.
 • SORA-kysymyksiin KYLLÄ vastanneet tulevat normaalisti valintakokeeseen. Mikäli hakijalla on terveydentilaan liittyviä esteitä, jotka estävät opintojen aloittamisen ja joita ei voida kohtuullisin toimin poistaa, tämä voi olla este opiskelijaksi ottamiselle.
 • Ammattikorkeakoululla on velvollisuus säilyttää ja arkistoida hakijan toimittamat terveydentilaselvitys ja liitteet asianmukaisella tavalla. Arkistoa säilytetään neljä vuotta. 
 • No labels