Yleistä

Sinulla on oikeus ilmoittautua poissaolevaksi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen ensimmäisenä opiskeluvuonna vain, jos

  • suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua
  • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
  • olet oman sairauden tai vamman vuoksi kyvytön aloittamaan opintosi

Yllä mainitut syyt eivät kuluta opiskeluoikeusaikaa. Poissaolon peruste tulee todentaa virallisella dokumentilla.

Jos olet ensimmäisenä opiskeluvuonna poissaolevana armeijan, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen armeijan vuoksi, tai jos olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla, sinulla on oikeus ilmoittautua poissaolevaksi vielä toisen lukuvuoden (kahden lukukauden) ajaksi mistä syystä tahansa opintojesi loppuaikana (tämä poissaolo ei kuluta opiskeluoikeusaikaa).

Jos olet ollut poissa olevana ensimmäisen opiskeluvuoden ajan oman sairauden tai vamman vuoksi, voit myöhempinä opiskeluvuosina ilmoittautua poissa olevaksi seuraavasti:

  • Mikäli olet myöhempinä opiskeluvuosina poissaolevana armeijan, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen armeijan vuoksi, tai mikäli olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla, siirtyy opintojen suorittamisajan päättymispäivämäärä eteenpäin poissaolon pituuden verran
  • Mikäli olet myöhempinä opiskeluvuosina poissaolevana muusta kuin em. syystä, se kuluttaa opiskeluaikaa eikä opintojen suorittamisajan päättymispäivämäärä siirry poissaolon vuoksi eteenpäin.

Lakisääteisen poissaolon voi todentaa seuraavilla todistuksilla:

Asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukainen palvelu

  • palvelukseenastumismääräys (vain suomalainen), joka todistaa, että asepalvelus sijoittuu kyseisen lukuvuoden aikaan

Äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa

  • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta.   Isyysvapaan voi todistaa vain KELA:n todistuksella isyysvapaasta.

Oma sairaus tai vamma

  • Sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8.2020.

Poissaolotodistuksen toimittaminen hakijapalveluihin

Poissaolon syyn todentava dokumentti tulee toimittaa sähköisesti Humakin hakijapalveluihin e-lomakkeella: https://elomake.humak.fi/lomakkeet/323/lomake.html viimeistään 14 päivän kuluttua poissaoloilmoituksen tekemisestä Oili-palvelussa.

Hakijapalveluiden yhteystiedot:
Avoinna: kello 9-11.00, poikkeukset ovat mahdollisia, joten suosittelemme soittamaan hakijapalveluihin ennen saapumista paikalle
Puhelin: 029 451 9300, emme käytä puhelinvastaajaa. Puhelinpalvelu on avoinna pääsääntöisesti arkisin klo 9-11 ja 13-15.
Sähköposti: hakijapalvelut@humak.fi

Poissaolo myöhemmin opintojen aikana

Opiskelijat, jotka kirjataan opiskelijoiksi 1.8.2015 tai sen jälkeen ja ovat ensimmäisen vuoden ajan läsnäolevia, voivat olla yhden lukuvuoden (kahden lukukauden) ajan poissaolevia mistä syystä tahansa opintojen loppuaikana. Tämä poissaolo ei kuluta opiskeluoikeusaikaa. Tämän lisäksi opiskelijalla on oikeus olla poissaolevana mikäli hän suorittaa asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua tai on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla. Tämä lakisääteisistä syistä johtuva poissaolo ei kuluta opiskeluoikeusaikaa.

Poissaoloaikana opiskelijalla ei ole oikeutta suorittaa opintoja tai saada suorituksia opintorekisteriin. Opiskelijalla ei myöskään ole oikeutta opintotukeen, ateriatukeen eikä muihinkaan opiskelijoiden etuihin (mm. matka-alennukset). Opintotuen voi perua  Kelan sähköisessä asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi

Poissaolevan opiskelijan tulee huolehtia seuraavan vuoden ilmoittautumisesta aikataulun mukaisesti.

Em. ohjeet koskevat opiskelijoita, joiden opinnot alkavat 1.8.2015 jälkeen.

Haussa käytettyjen todistusten tarkistaminen

Poissaolevana aloittavan opiskelijan tulee esittää alkuperäiset todistukset paikan vastaanottolukukauden alussa joko kampuksella, johon on tullut valituksi tai muussa valitulle soveltuvassa Humakin kampuksessa tai Humakin hakijapalveluissa. Poissaolevaksi jäävää opiskelijaa tiedotetaan toimintatavasta loppukesästä tai hän voi sopia itselleen soveltuvasta todistuksen tarkistamisesta opiskelukampuksensa opintosihteerin tai Humakin hakijapalvelujen kanssa. Suomalaisella vuoden 1990 jälkeen suoritetulla yo-tutkinnolla hakevien ei tarvitse tuoda todistuksia, ne tarkistetaan suoraan järjestelmästä.


  • No labels