Kieliopinnoista ja kielitaitovaatimuksista vapauttaminen


Koulusivistyskieli

Opiskelijan ilmoittama koulusivistyskieli on suomi, jos hän on

 • suorittanut peruskoulun ja/tai lukion suomen kielellä ja opiskellut suomea äidinkielenä
 • suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi äidinkielenä -kokeen hyväksytysti.

Opiskelijan ilmoittama koulusivistyskieli on ruotsi, jos hän on

 • suorittanut peruskoulun ja/tai lukion ruotsin kielellä ja opiskellut ruotsia äidinkielenä
 • suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon ruotsi äidinkielenä -kokeen hyväksytysti.

Jos opiskelija on suorittanut peruskoulun ja lukion muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi tai hän on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, hänellä ei ole lain 424/2003, 6 § mukaista toisen kotimaisen kielen kielitaitovaatimusta. Tällöin opiskelijan rekisteriin merkitään joko

 1. Suomessa suoritetun peruskoulun tai lukion opetuskieli tai
 2. ”koulusivistys hankittu ulkomailla”.

Myös opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä jollain muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, voi ilmoittaa koulutussivistyskielekseen suomen tai ruotsin, jos hänellä on

 • suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi/ruotsi äidinkielenä -kokeesta hyväksytty arvosana
 • suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi/ruotsi toisena kielenä -ylioppilaskokeesta vähintään arvosana magna cum laude approbaturKieliopinnoista ja kielitaitovaatimuksista vapauttamisen hakemisen ohjeet

1 Ammattikorkeakouluasetus ja Humanistisen ammattikorkeakoulun tutkintosääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun tutkintosäännön 8 § mukaan: Ammattikorkeakouluja koskevan asetuksen 1129/2014 7 § määrää opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta. 

Koulutusjohtaja voi opiskelijan kirjallisesta anomuksesta, vastuullista kielten lehtoria kuultuaan, vapauttaa opiskelijan joko kieliopinnoista tai kielitaitovaatimuksista. Opiskelijan on tässä tapauksessa suoritettava vastaava opintopistemäärä muita kieliopintoja.  

 
2 Vapautuksen anominen

Opiskelija anoo vapautusta kirjallisesti koulutusjohtajalta. Anomus tehdään sähköisellä lomakkeella.

Vapautusta voidaan anoa joko kieliopinnoista ja/tai kielitaitovaatimuksista.

 

2.1 Kieliopinnoista vapautuksen anominen (kokonaan vapautus)

Kieliopinnoista vapautus voidaan myöntää, mikäli opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä (mukaan lukien viittomakielinen kuurojen koulusivistys), tai hän on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, tai opiskelijalla on asiantuntijan toteama vakava lukihäiriö, josta on lääkärin lausunto. Anomus tehdään välittömästi opintojen alussa opiskelijan keskusteltuaan asiasta kieltenopettajan ja oman valmentajan kanssa. Opiskelijan on tässä tapauksessa suoritettava vastaava opintopistemäärä muita kieliopintoja.

 

2.2 Kielitaitovaatimuksista vapautuksen anominen (osittainen vapautus)

Kielitaitovaatimuksista vapautusta voidaan anoa, kun opiskelija on käynyt toisen kotimaisen kielen ja/tai vieraan kielen opintojaksot ja hän ei ole kahdesta yrityksestä huolimatta saavuttanut toisessa kotimaisessa kielessä kirjallisia ja/tai suullisia kielitaitovaatimuksia (vähintään arvosanaa tyydyttävä 1) tai hän ei ole saavuttanut vieraassa kielessä kielitaitovaatimuksia (vähintään arvosanaa tyydyttävä 1) hän voi laatia anomuksen keskusteltuaan asiasta kieltenopettajan ja valmentajan kanssa. Voidakseen tehdä anomuksen opiskelijan on kuitenkin täytynyt edistää kielitaidon saavuttamista kielten lehtorin kanssa laatimansa suunnitelman mukaisesti.

 

Molemmissa edellä mainituissa tapauksissa tehdään kirjallinen anomus sähköisellä lomakkeella

Kieliopinnoista vapautuksen anomuksessa tulee olla selvitys:

 • koulusivistyskielestä ja koulusivistyksen suorittamisen maasta
 • perustelut miksi vapautus tulisi myöntää

Kielitaitovaatimuksista vapautuksen anomuksessa tulee olla selvitys:

 • kyseisen kielen opinnoista
 • kielitaitovaatimuksiin liittyvistä suorituksista
 • miten opiskelija on pyrkinyt edistämään kyseisen kielen oppimistaan
 • perustelut miksi vapautus tulisi myöntää


3 Kieltenopettajan lausunto

Anomukseen tulee kieltenopettajan lausunto. Kun opiskelija anoo vapautusta, hän ottaa kieltenopettajaansa yhteyttä ja pyytää lausunnon. Kieltenopettaja tuo lausunnossaan esille:

 • arvion opiskelijan kielitaidosta ja mahdollisuuksista saavuttaa vaadittava osaaminen
 • arvion opiskelijan opintosuorituksista ja opintomenestyksestä kyseisessä kielessä
 • ehdotuksen vapautuksen hyväksymisestä tai sen kieltämisestä


4 Päätös ja siitä tiedottaminen

Koulutusjohtaja päättää vapautuksen myöntämisestä kieltenopettajan esityksestä.

Opintotoimisto tiedottaa opiskelijaa päätöksestä. Myönteinen päätös ilmoitetaan sähköpostiviestillä ja kielteinen päätös kirjeitse. Opintosihteeri tekee tarvittavat merkinnät Peppiin. Alkuperäinen hakemus ja kopio päätöksestä arkistoidaan päätöskansioon.


5 Kieliopintojen suorittaminen

5.1 Kieliopinnoista vapautus (kokonaan vapautus)

Jos opiskelija saa vapautuksen Humakin opetussuunnitelman mukaisista kieliopinnoista, hän suorittaa vapautusta vastaavan opintopistemäärä muita ammattikorkeakoulutasoisia kieliopintoja 5 op:n kokonaisuuksina siten, että hän suorittaa perus- ja jatkotasoisen opintojakson samasta kielestä. Opiskelija sopii näiden opintojen suorittamisesta neuvottelemalla kieltenopettajan ja oman valmentajan kanssa

5.2 Kielitaitovaatimuksista vapautus (osittainen vapautus)

Jos opiskelija saa vapautuksen kielitaitovaatimuksista, hän osallistuu opetussuunnitelmaan kuuluviin kieliopintoihin. Opiskelija suorittaa opintojaksoon kuuluvat tehtävät ja loppukokeen kieltenopettajan kanssa sovittavalla tavalla. Tällöin suoritusmerkinnäksi tulee ”on osallistunut kieliopintoihin”.


6 Tutkintotodistusmerkintä

Jos opiskelija vapautetaan ammattikorkeakoulututkinnon kieliopinnoista tai kielitaitovaatimuksista, se mainitaan tutkintotodistuksessa.

 

 

 • No labels