Humakissa opiskelijan opintojen ohjaus ja valmennus nähdään laajana, opiskelijaa ammatillisesti kehittävänä ja tukevana kokonaisuutena, joka on kaikkien Humakissa työskentelevien yhteistä työtä. Jokaista opiskelijaa kunnioitetaan yksilönä, jolla on oikeus laadukkaaseen ja omiin tarpeisiinsa nähden riittävään ohjaukseen ja valmennukseen opintojensa aikana. Opiskelija rooli on olla prosessissa aktiivinen ja osallistuva.

Ohjaus sisältää opinto-ohjauksen ja siihen kuuluvan tieto- ja neuvontatyön. Valmennuksen keskiössä on työelämälähtöisyys ja opiskelijan oma ammattiala. Koulutuksen eri vaiheissa ja muodoissa edistetään selkeästi ja johdonmukaisesti opiskelijan todellisten työelämässä tarvittavien ammatillisten ja yleisten tietojen, taitojen ja valmiuksien kehittymistä Humakin valmennuspedagogiikan mukaisesti. Oppiminen tapahtuu mahdollisimman paljon työelämän todellisissa tai niitä simuloivissa tilanteissa.

Huoneentauluista selviää ohjauksen ja valmennuksen toimijoiden roolit

Humakin tutkinto-opiskelijoiden ja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opintojen aikainen ohjaus ja valmennus eri toimijoiden näkökulmasta on kuvattu oheisten huoneentaulujen avulla. Huoneentaulut selventävät eri toimijoiden rooleja ja vastuita ohjauksen ja valmennuksen prosessissa. Niiden avulla osaat olla yhteydessä oikeaan tahoon ohjaustarpeestasi riippuen. 

Ohjauksen ja valmennuksen periaatteet 

Humakissa on laadittu opintojen ohjauksen ja valmennuksen periaatteet, joiden pohjalta työtä toteutetaan. Periaatteet on laadittu Opetushallituksen Hyvän ohjauksen kriteerit -julkaisun ja eAMK-hankkeessa laadittujen digiohjauksen laatukriteerien pohjalta.

  1. Suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja oikea-aikaisuus: Saat tarpeitasi vastaavaa ohjausta ja valmennusta kaikissa opintojesi vaiheissa osana Ammatillinen kehittyminen 5 op -opintojaksoa. Tiedät, miten hakeudut ohjaukseen ja keneen otat yhteyttä eri tilanteissa.  

  2. Esteettömyys ja saavutettavuus: Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti toisten kanssa. Esteettömyys sisältää myös kielellisen saavutettavuuden. Sinulla on oikeus saada yksilöllistä tukea esimerkiksi oppimisvaikeutesi, vammasi, sairautesi tai kulttuuritaustasi perusteella. Ohjausta on tarjolla eri tavoin (yksilö- ja ryhmäohjaus) ja eri välineillä.

  3. Ammatillisen kehittymisen, jatkuvan oppimisen ja urasuunnittelun tukeminen: Saat koko opintojesi ajan tukea opiskeluusi, oman osaamisesi tunnistamiseen ja kuvaamiseen sekä ammatilliseen kehittymiseesi. Tunnistat erilaisia työ-, työllistymis- ja jatko-opiskelumahdollisuuksia suhteessa omaan osaamiseesi. Osaat tehdä tulevaa työuraasi koskevia suunnitelmia ja valintoja sekä edetä niiden mukaisesti.

  4. Aktiviisuus, osallisuus ja vastuullisuus: Sinulla on aktiivinen rooli omien opintojesi edistämisessä. Suunnittelet oman opinto- ja urapolkusi ohjauksen sekä valmennuksen tuella. Asetat omalle osaamisellesi tavoitteita osaamisperusteisen opetussuunnitelman avulla.

  5. Eettisyys, luottamuksellisuus ja turvallisuus: Ohjauksessa ja valmennuksessa huomioidaan opinto-ohjauksen yleiset eettiset periaatteet. Ohjaustilanteissa vallitsee luottamuksen ilmapiiri ja tila tarjoaa häiriöttömän keskittymisen ja yksityisyyden suojan. Ohjaustilanne täyttää tietoturvaan ja -suojaan asetetut vaatimukset.

  6. Hyvinvointi: Sinulle on tarjolla opintojasi ja arkeasi tukevia palveluja ja toimintaa. Elämäntilanteesi ja voimavarasi huomioidaan ohjauksessa ja henkilökohtaisessa kehittymissuunnitelmassasi.   • No labels